Iranian Futurist......بنیاد آینده‌‌نگری ایران
Welcome To Future

Tomorow is built today
  

ayandehnegar_facebook


Hossein Mola


Sedaye_Azadi


درمان هدفمند به کمک داروهای هوشمند.

در حقیقت از یک دهه پیش در این حوزه مسیری ایجاد شده که موجب شده است نه تنها انسان ها بلکه انسان ها با اشیا و حتی خود اشیا هم بتوانند در بستر این فناوری با هم در تعامل باشند که در نهایت این مسیر به ورود محصولاتی با عنوان هوشمند به زندگی بشر منتهی شده است. این فناوری یعنی هوشمندی تا جایی پیش رفته است که همه ابزارها و محصولات پیرامونمان می توانند با کاربرانشان ارتباط برقرار کنند. حوزه بهداشت و درمان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و ردپایی از هوشمندها در این حوزه دیده می شود. یکی از دستاوردهای زندگی هوشمند در حوزه بهداشت و درمان نسل جدیدی از داروهاست که پسوند هوشمندی را با خود به یدک می کشد. داروهای هوشمند و به طور کلی دارورسانی هدفمند از جمله موضوعاتی است که در سال های اخیر دانشمندان و محققان را در آزمایشگاه های دنیا به خود مشغول کرده است.   ایلیا امیری
  ادامه
«آینده نگری» مهارتی سودمند برای مدیران

یکی از ابزارهای مهم انسان در افزایش بهره وری ، توانایی در تفکر، برنامه ریزی و تصمیم گیری است و یکی از معیارهای توانایی وی ، قابلیت در برنامه ریزی قبل از شروع فعالیت است . به گزارش شبکه اطلاع رسانی دانا وبه نقل از هیجار این توانایی در زندگی روزانه مانند برنامه ریزی برای مسافرت و انجام کارهای روزمره مشهود است که نشان دهنده تفکر درباره اتفاقات آینده قبل از وقوع آنهاست . پس می توان اذعان نمود همه انسانها در زندگی شخصی و اجتماعی خود در آینده چندین پروژه دارند .  
  ادامه
کودتا در عصر نوین

کودتای ترکیه بسیار نیم بند بود. نیم بندی کودتا، پرسش های بسیاری را مطرح می کند. این پرسش ها تا آنجا اوج گرفت که احتمال دست داشتن اردوغان برای تحکیم قدرت خود در داخل کشور، را نیز مطرح کرد. انجام کودتای “نمایشی” نظامی با این تعداد بازیگر موثر و سازمان های نظامی و امنیتی، نمی تواند انجام پذیر باشد. به احتمال می توان گفت که اوردغان با آگاه شدن از کودتای در حال انجام، آن را به جلو انداخته و از طرح و اجرای بسیاری از ملزومات یک کودتای دقیق تر جلوگیری کرد. کودتا اگر برق آسا در زمان کوتاه موفق نگردد و یا با خون ریزی گسترده همراه باشد، محکوم به شکست می باشد. حتا اگر هم کودتای ترکیه دقیق تر و گسترده تر از آنچه که شکل گرفت،   فرهاد یزدی
  ادامه
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز و آﻳﻨﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در اﻳﺮان

درﺳﺎل 1987 ﻛﻪ آﻟﺒﺮت ﮔﻮر ، ﺳﻨﺎﺗﻮر وﻗﺖ و وﻣﻌﺎون ﺑﻌﺪي رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪة آﻣﺮﻳﻜـﺎ دردوﻣـﻴﻦ ﻛﻨﻔـﺮاﻧﺲ ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت دور در ﺑﻮﻳﻨﻮس آﻳﺮس ﻣﺮﻛﺰ آرژاﻧﺘﻴﻦ ، اﺻﻄﻼح »ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ« را ﺿﻤﻦ ﻳﻚ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻣﻄـﺮح ﻛـﺮد ، ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻫﻨﻮز وﻳﮋة ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮد. اﻳﻦ اﺻﻄﻼح در ﻧﻮاﻣﺒﺮ 1991 در ﻣﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪي راﺟﻊ ﺑـﻪ ﭘﻴـﺸﺒﺮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻛﻪ از ﺳﻮي ﻛﻨﮕﺮة آن ﻛﺸﻮرﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻲ ﭘﺮداﺧﺖ. ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ و ﮔـﺴﺘﺮش وﺳـﺎﻳﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ورود ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي ﻧﻮﻳﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﭼـﺸﻤﮕﻴﺮ ﻓﻨـﺎوري ﻫـﺎي ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺷـﺘﺎب ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاري...  
  ادامه


تجربیات سواد اطلاعاتی در محیط کار

ایده سواد اطلاعاتی بطور گسترده بعنوان توانایی تشخیص نیازهای اطلاعاتی و شناسایی، ارزیابی و استفاده اطلاعات بصورت مؤثر كه در ارتباط با رشد بخش های آموزشی در چند سال اخیر می باشد، تعریف شده است، در حالی كه در محیط کار كارفرماها...   
  ادامه

سواد اطلاعاتی.

مهارتهای پایه خواندن ، نوشتن و علم حساب، شهروندان و کارکنان قرن 21 به مهارتهای تحلیلی هم نیاز دارند. ابزارهای فناورانه عصر اطلاعات ، شبکه های رایانه ای، سیستم های ارتباط از راه دور و پایگاههای اطلاعاتی بصورت بی سابقه اطلاعات...   
  ادامه

سواد اطلاعاتی کلید اصلی یادگیری

سواد اطلاعاتی کلید اصلی یادگیری مادام العمر است و آموزش آن از همان دوران ابتدایی در مدرسه ضروری است. دانش آموزانی که مهارت های سواد اطلاعاتی را فرا می گیرند. خلاق تر و مستقل تر از دیگر دانش آموزانی هستند (گارلر ۱۳۸۵) . در واقع...   
  ادامه

فعالیت هوشمندتر به جای کار سخت و طاقت فرسا.

هر تیم کاری می‌بایست به تمامی اطلاعات مورد نیاز فعالیت خود دسترسی کامل داشته و نسبت به استراتژی‌های کلی شرکت و سازمان مربوطه آگاهی کامل داشته باشند. کار کردن به طور کلی سخت هست اما آیا آنقدر که ما آن را سخت می‌گیریم است یا...   
  ادامه
28- زنبور ها

آن سال عید، عمو نوروز برای اولین بار پیدایش شد! معلوم نیست تا آن زمان در کجا مخفی شده بود که در میان بچه ها هیچ کس از وجودش خبر نداشت. شاید هم قضیه به حال و حوصلۀ مادر و پدر مربوط می شد که درهنگام نوروز یا سرگرم رفع و رجوع در گیری های پدر با وزارت جنگ بودند و یا در گیر حل و فصل جنگ و جدل هایشان با یکدیگر. بعضی وقت ها هم البته به سیاتیک مادر مربوط می شد و یا به بیماری های مادر بزرگ و مسایل دیگری از این قبیل که حال و حوصلۀ چندانی برای تماس    هرمز داورپناه
  ادامه
دعوت

ای نگاهت گرم!/ رنگ گلهای شقایق/ رنگ عصیان مرا دارد/ و من سرشار از خشمم که می گریم/ نهال کینه ام را آبیاری می کنم/ هر روز/ برای روزهای سرخ جنگیدن/ و عشقم را/ برای روزهای سبز روئیدن/ و سرشار از امیدی ژرف/ می نوردم لحظه های ساکت شب را/ تا طلوع صبح توفانی    سپیده
  ادامه

تازه‌ترین خبرها


نابودی روستاها تا شعاع ۵۰ کیلومتری دریاچه نمک قم

احمد شفیعی، معاون اداره حفاظت محیط زیست قم، از بحران کاهش وسعت دریاچه نمک قم، از بین رفتن روستاها تا شعاع ۵۰ کیلومتری این دریاچه و پیشرفت این بحران به سوی شهر قم خبر داد و افزود که «چهار حوزه ریزگرد به مساحت ۴۰ هزار هکتار در...   
  ادامه...

افزایش آمار قصور و محکومیت‌های پزشکی در ایران

  
  ادامه...

رأی به خروج از اتحادیه اروپا «ضربه شدیدی به اقتصاد بریتانیا زده است»

یک بررسی تازه که روز جمعه اول مرداد منتشر شد، نشان می‌دهد اقتصاد بریتانیا به دنبال رأی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا به شدت ضربه خورده است، حال آنکه اقتصاد سایر کشورهای اروپایی وضعیت ثابتی دارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس،...   
  ادامه...

گزارش عفو بین‌الملل از «آزار و شکنجه» بازداشت‌شدگان مرتبط با کودتای ترکیه

سازمان عفو بین‌الملل روز یکشنبه اعلام کرد که به «شواهدی معتبر» دست یافته که نشان می‌دهد برخی از زندانیانی که پس از کودتای نافرجام اخیر در ترکیه بازداشت شده‌اند، «مورد آزار، شکنجه و حتی تجاوز» قرار گرفته‌اند. در گزارشی...   
  ادامه...


معرفی کتب و نشریات آینده‌نگری به زبان فارسی و دیگر زبان‌ها


مروری بر «آینده تکنولوژی» در اثر دانیل بل

«تکنولوژی و‌‌ آینده جامعه» نام دارد. نویسنده در این فصل معتقد است: «تکنولوژی، موتور محرکه جهان ما در 200 سال گذشته بوده است. تکنولوژی‌های جدید به ما امکان تغییر و استیلای گسترده بر طبیعت و در پی آن، درک و همچنین ویرانی طبیعت...   
  ادامهکارکردهای هویتی احزاب سیاسی

تاکنون مسئله بررسی احزاب از چشم‌انداز هویتی و بازخوانی فعالیت‌های آنها از این موضع در دستور کار پژوهشگران این حوزه نبوده‌است. از این رو شایسته است ضرورت‌ مطالعه احزاب از چشم‌انداز هویتی را مورد توجه بیشتری قرار دهیم. زیرا...    علی اشرف نظری
  ادامه

آسانترین نوع تغییر، ایجاد تغییر دردانش و معرفت است.

تغییر اجتناب ناپذیر است و باید به منظور ایجاد تحولات سازنده و مؤثر در سازمان ها، طراحی و مدیریت شود. جهان امروز نیاز فزاینده به آن نوع از رهبری دارد كه به ایجاد سازمان هایی كه به سمت فعال كردن پتانسیل های خود می پردازند بها...   
  ادامه

فقدان آینده نگری ، نابودی انسانها ، ویرانی شهرها

این شکست هر رهبری سیاسی است که نتواند با آینده ای کنار بیاید که اکنون امریکا _ و تمامی کشورهای پیشرفته صنعتی با آن رو در رو هستند . در جایی که آینده نگری وجود ندارد ، کلیشه ها رواج پیدا می کنند ، مردم نابود می شوند و شهرها می سوزند...    آینده نگر آلوین تافلر   ادامه

چرا علم با بحران مشروعیت و بی‌اعتمادی روبرو است؟

این مطلب شاید خودبینانه به نظر برسد، اما به هرحال نظر یک دانشمند است: علمْ یکی از اصیل‌ترین و موفق‌ترین جنبه‌های تلاشِ انسانی است و بهترین راهی است که برای شناخت ساز و کار جهان، پیشِ روی ما قرار دارد. ما اکنون بیش از هر زمان...   
  ادامه

ستون آزاد


مسئولیت مطالب بخش «ستون آزاد» به عهده نویسنده آن بوده و لزوماً مورد تایید سایت آینده‌نگری نیست.


توسعة صنعتي مقهور تفكر سخت‌افزاري و جاذبة مستغلات

در ايران منابع كشور به گونة ويژه‌اي صرف املاك و مستغلات می‌شود و منابعي كه در اين بخش به چرخش در مي‌آيد به هيچ وجه با ديگر بخش‌ها و خصوصاً بخش صنعت قابل مقايسه نيست. پروژه‌هاي عمراني كه فرصت براي زمين‌بازي و گردش بيشتر پول...    سيدغلامحسين حسن‌تاش
  ادامه

الوین تافلر،آینده‌پژوه و نویسنده سرشناس آمریکایی در سن ۸۸ «‌۸۷»سالگی در گذشت.

به گفته نزدیکان این نویسنده آمریکایی، او شامگاه دوشنبه این هفته هنگام خواب در خانه مسکونی خود در لس‌آنجلس درگذشت. از تافلر به عنوان یکی از مشهورترین آینده‌پژوهان جهان یاد می‌شود که به خصوص با موفقیت حرکت جامعه صنعتی از...    BBC
  ادامه

مدارس هوشمند

مدارس هوشمندقرن۲۱ به سمتی می رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارت های رایانه ای نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی به خصوص آنچه هم اکنون در مدارس کشور ما در جریان است همخوانی...   
  ادامه

استفاده از انواع تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی

طوفان فکری: یکی از تکنیک‌های متداول در ایجاد خلاقیت و فعال ساختن اندیشه‌ها به صورت گروهی، تکنیک تحرک مغزی است. در این تکنیک مسئله‌ای به یک گروه کوچک ارائه شده و از آنان خواسته می‌شود فی‌البداهه و به سرعت به آن واکنش نشان...   
  ادامه

Sunday 24 July 2016
يكشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۵
0046737889600 : تلفن
تماس با ما
به سايت آينده نگر کمک مالی کنيد

RSS Feed Ayandehnegar
RSS Feed Ayandehnegar

تازه‌ترین مقاله‌ها

ضرورت پیدایش احزاب مدرن در خاورمیانه به یاری جوانان
 


info@ayandehnegar.org    | | ©Ayandehnegar 1995